updating... 

Accent Reduction Program 1 -  Bài 1: Ngắt giọng- Pausing

Bài này giới thiệu các bạn về ngắt giọng, một trong những phần quan trọng nhất của ngữ điệu và phát âm tiếng Anh.

Accent Reduction Program 1: Ngắt giọng - Bài 1 Thực hành 1

Bài này giới thiệu các bạn về ngắt giọng, một trong những phần quan trọng nhất của ngữ điệu và phát âm tiếng Anh.

Accent Reduction Program 1: Ngắt giọng - Bài 1 Thực hành 2

Trang này sẽ giúp bạn thực hành ngắt giọng với các con số, biểu thức và các câu ngắn.

Accent Reduction Program 1: Ngắt giọng - Bài 1 Thực hành 3

Trang này sẽ giúp bạn thực hành ngắt giọng khi bạn nói bằng cách chia bài nói ra thành nhiều dòng khác nhau.

Accent Reduction Program 1: Ngắt giọng - Bài 1 Thực hành 4

Trang này sẽ giúp bạn thực hành ngắt giọng trong bài giới thiệu bản thân ngắn.

Accent Reduction Program 1: Ngắt giọng - Bài 1 Thực hành 5

Trang này giúp bạn thực hành thêm với ngắt giọng trong bài nói của bạn.

Accent Reduction Program 1: Ngắt giọng - Bài 1 Thực hành 6

Học cách ngắt giọng ở nhiều chỗ khác nhau trong cùng một câu. Thực hành ngắt giọng ở những chỗ khác nhau nhằm tạo những cảm xúc khác nhau theo ý của bạn.

Accent Reduction Program 1: Ngắt giọng Bài 1 Thực hành 7

Trang này sẽ giúp bạn thực hành thêm với việc ngắt giọng khi bạn đọc một đoạn văn về Thung Lũng Silicon.

Accent Reduction Program 1: Bài 2: Kéo dài âm

videoBài này giới thiệu bạn về khái niệm kéo dài âm, một trong những yếu tố quan trọng của ngữ điệu và phát âm tiếng Anh.

Accent Reduction Program 1: Kéo dài âm - Bài 2 Thực Hành 1

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành kéo dài âm, một trong những yếu tố quan trọng của ngữ điệu và phát âm tiếng Anh.

Accent Reduction Program 1: Kéo dài âm - Bài 2 Thực hành 2

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành kéo dài âm, một trong những yếu tố quan trọng của ngữ điệu và phát âm tiếng Anh.

Accent Reduction Program 1: Kéo dài âm - Bài 2 Thực hành 3

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành kéo dài những từ kết thúc với âm “s.”

Accent Reduction Program 1: Kéo dài âm - Bài 2 Thực hành 4

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành kéo dài nguyên âm.

Accent Reduction Program 1: Kéo dài âm - Bài 2 Thực hành 5

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành kéo dài âm khi bạn giới thiệu bản thân.

Accent Reduction Program 1: Kéo dài âm - Bài 2 Thực hành 6

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành kéo dài âm khi đọc một câu chuyện.

Accent Reduction Program 1: Bài 3 Liên kết

videoBài này sẽ giới thiệu về liên kết, một trong những phần quan trọng nhất của ngữ điệu và phát âm tiếng Anh.

Accent Reduction Program 1: Liên kết - Bài 3 Thực hành 1

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành nối các từ và các nhóm từ với nhau.

Accent Reduction Program 1: Liên kết - Bài 3 Thực hành 3

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành nối các từ trong một nhóm suy nghĩ (thought groups).

Accent Reduction Program 1: Liên kết - Bài 3 Thực hành 4

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành các cách khác nhau để nối các nhóm.

Accent Reduction Program 1: Liên kết - Bài 3 Thực hành 5

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn ôn lại kéo dài âm và nối âm khi bạn đọc một đoạn văn.

Accent Reduction Program 1: Liên kết - Bài 3 Thực hành 6

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn ôn lại việc kéo dài âm và liên kết từ khi đọc một đoạn văn.

Accent Reduction Program 1 Bài 4: Word Stress

videoBài học này sẽ giới thiệu về khái niệm về word stress, một trong những phần quan trọng nhất của ngữ điệu trong tiếng Anh.

Accent Reduction Program 1: Word Stress - Bài 4 Thực hành 1

headphones-smTrang này sẽ hướng dẫn bạn cách nhấn từ trong một đoạn văn.

Accent Reduction Program 1: Word Stress - Bài 4 Thực hành 2

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành nhất từ trong các từ kép.

Accent Reduction Program 1: Word Stress - Bài 4 Thực hành 3

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành thay đổi vị trí nhấn nhằm thay đổi ý của đoạn văn.

Accent Reduction Program 1: Word Stress - Bài 4 Thực hành 4

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành thay đổi word stress nhằm thay đổi ý nghĩa của câu.

Accent Reduction Program 1: Word Stress - Bài 4 Thực hành 5

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành word stress thông qua các bài thơ.

Accent Reduction Program 1: Word Stress - Bài 4 Thực hành 6

headphones-smTrang này sẽ giúp bạn thực hành word stress khi đọc một đoạn văn được hướng dẫn.

Accent Reduction Program 1: Word Stress - Bài 4 Thực hành 7

headphones-smThực hiện bài kiểm tra nhỏ xem bạn đã nắm những khái niệm chính về word stress chưa. Sau khi hoàn tất bài này, bạn có thể chuyển sang phần Intonation ở bài số 5.

Accent Reduction Program 1: Bài 5: Ngữ điệu (intonation)

videoBài học này giới thiệu đến các bạn về ngữ điệu. Ngữ điệu là sự di chuyển của tần số (cao độ) của giọng nói của bạn. 

Accent Reduction Program 1: Ngữ điệu - Bài 5 Thực hành 1

headphones-smThis page helps you practice intonation on words and phrases.

Accent Reduction Program 1: Intonation Lesson 5 Practice 2

headphones-smThis page helps you practice intonation in a conversation.

Accent Reduction Program 1: Intonation Lesson 5 Practice 3

headphones-smThis page helps you practice intonation in questions.

Accent Reduction Program 1: Intonation Lesson 5 Practice 4

headphones-smThis page quizzes you on your knowledge of intonation rules.

Accent Reduction Program 1: Intonation Lesson 5 Practice 5

headphones-smThis page helps you practice intonation in statements.

Accent Reduction Program 1: Intonation Lesson 5 Practice 6

headphones-smThis page quizzes you on your knowledge of intonation in statements.

Accent Reduction Program 1 Lesson 6: Syllable Stress

videoThis lesson introduces syllable stress, part of the rhythm and pronunciation of English.

Accent Reduction Program 1: Syllable Stress Lesson 6 Practice 1

headphones-smThis page helps you practice syllable stress while reading a paragraph.

Accent Reduction Program 1: Syllable Stress Lesson 6 Practice 2

headphones-smThis page helps you practice syllable stress on adjectives and adverbs.

Accent Reduction Program 1: Syllable Stress Lesson 6 Practice 3

headphones-smThis page helps you notice various patterns of syllable stress.

Accent Reduction Program 1: Syllable Stress Lesson 6 Practice 4

headphones-smThis page helps you practice syllable stress on nouns and verbs.

Accent Reduction Program 1: Syllable Stress Lesson 6 Practice 5

headphones-smThis page quizzes you on your ability to choose the correct words and syllables to stress.

Accent Reduction Program 1: Syllable Stress Lesson 6 Practice 6

headphones-smThis page helps you practice pronouncing unstressed syllables.

Accent Reduction Program 1 Lesson 7: Connecting Sounds

videoThis lesson gives more advanced rules for connecting sounds in English.

Accent Reduction Program 1: Connecting Sounds Lesson 7 Practice 1

headphones-smThis page helps you practice rules for connecting consonants to vowels.

Accent Reduction Program 1: Connecting Sounds Lesson 7 Practice 2

headphones-smThis page helps you practice rules for connecting vowels to vowels.

Accent Reduction Program 1: Connecting Sounds Lesson 7 Practice 3

headphones-smThis page helps you practice rules for connecting consonants to consonants.

Accent Reduction Program 1: Connecting Sounds Lesson 7 Practice 4

headphones-smThis page helps you practice rules for connecting: ‘s’,’ z’, ‘t’, ‘d’ to ‘y.’

Accent Reduction Program 1: Connecting Sounds Lesson 7 Practice 5

headphones-smThis page quizzes you on where to connect sounds.

Accent Reduction Program 1: Connecting Sounds Lesson 7 Practice 6

headphones-smThis page helps you practice rules for connecting sounds in a conversation.

Accent Reduction Program 1: Connecting Sounds Lesson 7 Practice 7

headphones-smThis page quizzes you on your knowledge of connecting.

Accent Reduction Program 1 Lesson 8: Deleting and Reducing Sounds

videoThis lesson introduces sound deletion and sound reduction in spoken English.

Accent Reduction Program 1: Reducing Sounds Lesson 8 Practice 1

headphones-smThis page helps you practice rules for deleting letters in words.

Accent Reduction Program 1: Reducing Sounds Lesson 8 Practice 2

headphones-smThis page helps you pronounce contractions.

Accent Reduction Program 1: Reducing Sounds Lesson 8 Practice 3

headphones-smThis page helps you practice reducing unstressed words.

Accent Reduction Program 1: Reducing Sounds Lesson 8 Practice 4

headphones-smThis page helps you practice deleting and reducing sounds as you read a paragraph.

Accent Reduction Program 1: Reducing Sounds Lesson 8 Practice 5

headphones-smThis page helps you practice common reductions in words such as “gonna” and “wanna.”

Accent Reduction Program 1: Reducing Sounds Lesson 8 Practice 6

headphones-smThis page quizzes you on your knowledge of deleting and reducing sounds.

Accent Reduction Program 1: Reducing Sounds Lesson 8 Practice 7

headphones-smThis quizzes you on your knowledge of deletions and reductions in common questions.

Accent Reduction Program 1 Lesson 9: Individual Sounds

videoThis lesson introduces the importance of individual sounds in American English.

Accent Reduction Program 1: Individual Sounds Lesson 9 Practice 1

headphones-smThis page helps you practice individual sounds and learn the IPA (International Phonetic Alphabet).

Accent Reduction Program 1: Individual Sounds Lesson 9 Practice 2

headphones-smThis page helps you practice voiced and unvoiced sounds.

Accent Reduction Program 1: Individual Sounds Lesson 9 Practice 3

headphones-smThis page helps you practice difficult sounds such as ‘v’, ‘f’, ‘w’, ‘p’, and ‘b’.

Accent Reduction Program 1: Individual Sounds Lesson 9 Practice 4

headphones-smThis page helps you practice difficult individual sounds such as ‘l’, ‘r’, ‘n’, and ‘m’.

Accent Reduction Program 1: Individual Sounds Lesson 9 Practice 5

headphones-smThis page helps you practice the two sounds of “th.”

Accent Reduction Program 1: Individual Sounds Lesson 9 Practice 6

headphones-smThis page helps you practice diphthongs (double vowel sounds).

Accent Reduction Program 1: Individual Sounds Lesson 9 Practice 7

headphones-smThis page quizzes you on how well you can read a paragraph using all the skills in the Accent Diet that you’ve learned so far.

Accent Reduction Program 1 Lesson 10: Word Endings

videoThis lesson introduces word endings, an important part of speaking clearly in an American accent.

Accent Reduction Program 1: Word Endings Lesson 10 Practice 1

headphones-smThis page helps you practice difficult word endings.

Accent Reduction Program 1: Word Endings Lesson 10 Practice 2

headphones-smThis page helps you practice word endings while reading a paragraph.

Accent Reduction Program 1: Word Endings Lesson 10 Practice 3

headphones-smThis page helps you practice word endings made of consonant clusters.

Accent Reduction Program 1: Word Endings Lesson 10 Practice 4

headphones-smThis page helps you practice pronouncing difficult word endings.

Accent Reduction Program 1: Word Endings Lesson 10 Practice 5

headphones-smIn this listening exercise, you will practice the different ways to pronounce ‘s’ at the end of words. There are 3 ways to pronounce the ‘s’ sound at the end of words. Click here to learn more.

Accent Reduction Program 1: Word Endings Lesson 10 Practice 6

headphones-smThis page helps you practice ‘ed’ word endings.

Accent Reduction Program 1 Lesson 11: Noise

videoThis lesson explains the concept of noise. Noise can hurt your speech and pronunciation.

Accent Reduction Program 1: Noise Lesson 11 Practice 1

headphones-smThis page helps you reduce the noise in your speech, one of the most important parts of speaking clearly.

American English IPA – #80660

headphones-smThis page helps you practice the sounds of American English and to review the IPA symbols for American English sounds.

Pronunciation Warm-ups – #80670

headphones-smThis page helps you prepare your voice for practicing American English pronunciation.

0 comments :

Post a Comment