NGHE
Hãy nghe đoạn ghi âm sau:

ĐỌC
Những ví dụ này giúp bạn thấy rằng thỉnh thoảng việc bạn ngắt giọng ở vị trí nào sẽ quyết định nghĩa của câu nói.
Thực hành đọc những số và câu sau. Hãy ngắt giọng cuối mỗi dòng. Hãy đọc một thứ 5 lần.
3 + (3 x 2) = 9
three plus
three times two
equals nine
(10 – 3) x 7 = 49
ten minus three
times seven
equals forty nine
408-524-1649
four oh eight
five two four
one six four nine
“Tom,” said Cathy, “is mean.”
Tom
said Cathy
is mean. (Cathy thinks Tom is mean.)
I would like to buy a car, phone, and house.
I would like to buy
a car
phone
and house.
Do you want a soup or salad?
Do you want
a soup
or salad?
(3 + 3) x 2 = 12
three plus three
times two
equals twelve
10 – (3 x 7) = -11
ten minus
three times seven
equals negative eleven
4085-241-649
four oh eight five
two four one
six four nine
Tom said Cathy is mean.
Tom said
Cathy is mean. (Tom thinks Cathy is mean.)
I would like to by a car phone and house.
I would like to buy
a car phone
and house.
Do you want a super salad?
Do you want
a super salad?

0 comments :

Post a Comment