Nhiều người gặp khó khăn trong phát âm tiếng Anh vì cùng một từ có thể có nhiều cách phát âm khác nhau tùy vào:

  • từ loại (từ record, danh từ đọc là /‘rekɚd/, động từ đọc là /rɪˈkɔːrd/) ),
  • nghĩa (từ tear: nghĩa là “nước mắt” được đọc là  /tɪr/, nghĩa là ‘chỗ bị rách’ thị đọc là /ter/),
  • ở thì nào (từ read ở hiện tại đọc là /ri:d/ ở dạng V2 hay V3 được đọc là /red/),
  • giọng Anh hay giọng Mỹ (từ depot giọng Anh đọc là /ˈdepəʊ/, còn giọng Mỹ đọc là /ˈdi:poʊ/)

Ngoài ra, nhiều từ tương tự nhau nhưng phát âm lại khác nhau hoàn toàn (ví dụ: “good” đọc là /gʊd/,  “food” lại được đọc lạ /fu:d/, “blood” đọc là blood /blʌd/; hoặc từ “nature” đọc là /’neɪtʃə/ trong khi “mature” lại đọc là /mə’tʃʊr/)Sau đây là một số từ tiếng Anh người Việt thường phát âm sai:

1. Pronunciation

Vì động từ “pronounce” được đọc là /prəˈnaʊns/ nên từ này thường được phát âm sai thành /prə,naʊnsiˈeɪ.ʃən/ (/-naʊn-/ thay vì /-nʌn-/). Ngoài ra, “pro” trong chữ pronunciation được đọc là /prə-/, chứ không phải là /proʊ/

Phát âm đúng: /prəˌnʌnsiˈeɪ.ʃən/

2. Cupboard

Nhiều người Việt phát âm sai từ này thành /’kʌp bɔːrd/.

Phát âm đúng: /‘kʌbɚd/

3. Salmon

Từ này thường bị phát âm sai là /ˈsælmən/; trong khi sự thật là ‘l’ không được phát âm trong từ này.

Phát âm đúng: /ˈsæmən/

 4. Ask

Từ này thường bị phát âm sai thành /æks/ (“axe”).

Phát âm đúng: /æsk/

5. Wednesday

Rất nhiều người Việt phát âm từ này sai thành /ˈwenɪz.deɪ/ (3 âm tiết).

Phát âm đúng: /ˈwenz.deɪ/ (2 âm tiết)

6. Clothes

Từ này thường được phát âm sai theo 2 cách: Phát âm thành 2 âm tiết /’kloʊðɪz/ hoặc phát âm sai phụ âm cuối thành /kloʊz/ (như từ “close”)

Phát âm đúng: /kloʊðz/

7. Desert/ dessert

Nhiều người Việt hay nhầm lẫn giữa hai từ này:

  • desert: sa mạc (phát âm là ˈdezət/)
  • dessert: món tráng miệng (phát âm là /dɪˈzɜːt/)
8. Southern

Mặc dù từ “south” được đọc là /saʊθ/ nhưng từ “southern” lại không được đọc là /’saʊθən/ hay /ˈsaʊðən/.

Phát âm đúng: /ˈsʌðən/

Học cách Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Giọng Mỹ tại đây.

 9. Specific

Đa số người Việt sẽ phái âm sai từ này thành /‘spesɪfɪk/.

Phát âm đúng: /spəˈsɪfɪk/

10. Liberty

Rất nhiều người phát âm sai từ này là /ˈlaɪbəti/.

Phát âm đúng: /ˈlɪbəti/

Hy vọng bài viết có thể giúp bạn tránh được một số lỗi phát âm phổ biến mà người Việt thường gặp phải khi nói tiếng Anh. Nếu bạn muốn biết cách để tự mình có thể phát âm đúng bất kỳ từ tiếng Anh nào hãy tham khảo tại đây.

Chúc bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.